Планиране на семейния бюджет-под ръководство на родители

На 15.05.2017 г. по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни с групите ученици, включени в извънкласни дейности за преодоляване на обучителните затруднения по математика: „Подготовка за НВО – математика“ – 6 клас, „Математиката –лесна и интересна“ – 8 клас с ръководител Мирослава Мемова и „Математика – подготовка за НВО“ – 7 клас с ръководител Елеонора Чепинска се проведе занятие под ръководството на родители на тема: „Планиране на семейния бюджет“. Госпожа Мариета Дюлгерова, родител и председател на съвета „Твоят час”, представи презентация по темата, а госпожа Детелина Кафеджиева предостави на учениците материали с практически правила за спестяване на пари от семейния бюджет.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *