В продължение на няколко часа учениците от група „Дигитален свят“ по  Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, работиха по изготвяне на презентация „Красиви места в 
Виж повече
На 22 март четвъртокласниците от клуб „Езиков свят“ за занимания по интереси, под ръководството своя учител г-жа Лозана Вълчева показаха своите артистични умения като драматизираха приказка по избор. Докосвайки се до света на любими приказни герои, четейки думите им и превъплъщавайки се в образите им, 
Виж повече