Преди и сега ОУ “Васил Левски”

Било е отдавна. Толкова отдавна, че от старите албуми ни гледат широки усмивки и лъчезарни лица, а днес вече побелели и помъдрели мъже и жени. Толкова отдавна, че днес ни се струва трудно обясним техният ентусиазъм и желание, всеотдайност и работоспособност. Но не толкова отдавна, за да не познаем в тези променени лица и днес нещо от пламъка на Първите, от трудолюбието на пионерите. Не толкова отдавна, наистина, защото паметта е свежа, спомените често ги спохождат, тревожат сънища, разказват….

Старото училище е построено със средствата и труда на златоградчани, а първото му име е било „Царица Йоана“. През октомври 1931 година е положен първият камък.

Открито е на 14 октомври 1934 г., като по-късно е преименувано на „Антим I“ , а след това на „Васил Левски“.

През учебната 1957/1958 година е открита гимназия в училището с директор Никола Ефтимов.

Строежът на новата сграда на училището започва през 1982 година.

През учебната 1987/1988 година Начално училище “Васил Левски“ прераства в Основно училище. Открита е новата учебна година, но занятията продължават в старата сграда на училището. Учителите ежедневно работели след учебни занятия в новия учебен корпус по довършителните работи.

В края на месец септември /28-30/ е приета новата сграда, а дните – 3,4,10 и 11 октомври са обявени за трудови дни, като в тях вземат участие всички учители, учениците от седми и осми клас и много родители. Новото училище било основно почистено и подредено с нови мебели.

На 12 октомври 1987 година започват учебните занятия в новата сграда и този ден бил истински празник за всички ученици и учители.

До 2011 година в училището не са извършвани никакви ремонтни дейности, освен смяната на дограмата и на отоплителната система в ученическия и административен корпус.

След 2011 година започва реализирането на редица проекти и програми, чрез които днес материалната база в училище е на много добро до отлично ниво:

 1. Изграждане на плувен басейн на ОУ “Васил Левски”, град Златоград през 2010-2011 години от община Златоград със средства осигурени от МС.
 2. През 2013 година по проект «Красива България» е финансиран обект «Ученическа столова- преустройство и промяна на предназначението на част от партерен етаж на ОУ „Васил Левски“, гр. Златоград. Общата стойност на проектното предложение е в размер на 99 484,00 лв. Финансовият принос на общината за довършването на този обект е 50% и е в размер на 49 742 лв. Разходите, свързани с изготвяне на инвестиционен проект, провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка, строителен надзор и технически контрол са за сметка на община Златоград.
 3. През 2014 година със средства от Международния фонд „Козлодуй“ по Мярка 3 „Високоприоритетна проектна линия за енергийна ефективност за общински сгради за общини в страната“ е положена топлоизолация с фасадно боядисване на сградата на ОУ „Васил Левски“, гр. Златоград на стойност до 406 494 лв.
 4. Ремонт на покривни конструкции през 2014 година със средства от делегиран бюджет на ОУ “Васил Левски”, гр. Златоград на стойност 47191,32 лева;
 5. През 2015 година по финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство, управляван за България от Министерство на икономиката и енергетиката, така наречената Норвежка програма е реализирано проектно предложение „Реконструкция на отоплителна система и котелно стопанство в сградата на ОУ „Васил Левски“, гр. Златоград. Със средства в размер на 187 268,76 лв. или 95 749 евро се достави и монтира нов котел с възможност за комбинирано изгаряне на пелети и дърва, както и се подмениха старите отоплителни тела и тръбна мрежа в спортния корпус на училището.
 6. Реновиране на централен училищен двор със средства от делегиран бюджет на ОУ “Васил Левски”, гр. Златоград по формулата през 2016 година на стойност 59943,46 лева;
  7. Ремонт на ученически сервизни помещения /тоалетни/ от делегиран бюджет на ОУ “Васил Левски”, гр. Златоград по формулата през 2017 година на стойност 12360,00 лева;
  8. Подмяна на осветителни тела в класни стаи и физкултурен салон на стойност 29030,80 лева през 2018-2019 година от делегиран бюджет на ОУ “Васил Левски”, гр. Златоград по формулата през 2018-2019 година;
 7. През 2019 година е извършено реновиране на ученическа многофункционална спортна площадка на стойност 51 280,00 лв. със средства от МОН;
 8. Чрез реализирането на проект BG051PO001-3.1.06. „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ през 2012 година се запазиха 9 работни места на учители в групи за целодневна организация на учебния ден, за които до тогава нямаше финансиране. Изцяло е подменен балатума с ламинат, оборудвани са класните стаи с нови чинове, маси, бюра, шкафчета.
 9. Чрез реализирането на проект BG05PO001-4.1.07 „Включващо обучение“ през 2013 година, който по-късно през 2016 година премина в проект BG05M2OP001-3.003-0001 „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“ е обзаведена 1 стая за психолог и се дооборудва  ресурсен кабинет.
 10. По проект „Оборудване на ИКТ център по природни науки, ИТ и математика“ с помощта на фирма „Юнион интерактив“ООД и чрез средства от МОН са закупени 5 интерактивни дисплея на обща стойност 35 726, 16 лв.
 11. По проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ е доставен Интерактивен дисплей- тип 4 Vestel 65IFX на стойност 7 591,20 лв.
 12. В училище са реализирани и продължават реализацията си следните Национални програми:
 • Национална програма „Иновации в действие“, модул 1 и 2 „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации и форуми за иновации в образованието“ – договор за сътрудничество и обмяна на иновации от 13.10.2020 г. – 2 600,00 лева;
 • Национална програма „Без свободен час“, модул „Без свободен час в училище“  за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. – 277,90 лева;
 • Национална програма „Оптимизация на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и училищното образование“ за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. – 32 814,63 лева;
 • Национална програма „Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищното образование „ 2020 г. – 1 260,00 лева в т.ч. 8000 лв. за изграждане на безжична локална мрежа; 900,00 лева за електронен дневник и 720,00 лева за интернет свързаност;
 • Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Културните институции като образователна среда“ – 687,00 лева;
 • Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Подобряване на експерименталната работа по природни науки“ за периода 2017-2019 г. – 2 775 лв.
 • Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Осигуряване на ученически шкафчета“ през 2018 година- 8 152 лева;
 • Постановление №283 от 15.10.2020 г. за одобряване на доп. разходи/трансфери за 2020 г. за закупуване на преносими компютри за нуждите на училищата – 7 004,00 лева в т.ч. 2 бр. преносими компютри за учители на стойност 2 000,00 лева и 6 бр. преносими компютри за ученици на стойност 5 004,00 лева;
 • Допълнителни средства за подпомагане бюджетите на държавните и общинските училища за осигуряване на ефективни противоепидемични мерки за превенция и ограничаване разпространението на COVID-19 – 7 928,00;
 • Национална програма „Заедно в грижата за ученика“, модул 1- 1356 лв. и                    модул 2- 2 000 лв.;
 • Реализиран е и проект BG05M2OP001-2.004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“.
 • Работи се към настоящия момент по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“.

 

Comments are closed.