В ОУ „Васил Левски” за втора поредна година стартираха дейностите по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, 
Виж повече
 На 28.11.2016г. в компютърната зала на ОУ „Васил Левски“ се проведе извънкласна  дейност по проект  „Твоят час“ с ученици от групата „Виртуални пътешествия – 2“. Занятието проведе господин Борислав Пехливанов. Той представи работната среда и основните  понятия на PowerPoint 2013. Показа как се въвежда, форматира 
Виж повече