От 01.12.2021г. стартират дейностите по проект „Образование за утрешния ден“ за учебната 2021/2022г. През тази година по проекта ще работи една група- клуб „Дигитален свят“ с ръководител г-жа Светлана Букова и ученици от 2 А клас.
Виж повече
В края на юни 2020г. ръководителите на групите по Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, г-жа Събка Кильова- Кирчева и г-жа Елеонора Чепинска раздадоха сертификатите за успешно завършено обучение от 70 учебни часа по ключови дигитални умения за основно владеене на дигитални компетентности на учениците 
Виж повече
Следвайки целите на Проект „Образование за утрешния ден“ учениците от клуб по интереси по ключови дигитални умения – базови „Дигитален свят“- ІІІ клас при ОУ “Васил Левски”гр.  Златоград с ръководител Събка Кильова- Кирчева  изработиха съвместно с родителите си хранилка за птици. Работата по темата им 
Виж повече
Във връзка със създалата се ситуация с извънредното положение в нашата страна, обучението в клубовете за придобиване на дигитални компетентности продължи дистанционно през месец април 2020г. Учениците с желание и интерес се включиха в новите виртуални  класни стаи.      
Виж повече
През месец декември 2019г. ОУ “Васил Левски” се включи в Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. В училището са сформирани два клуба: Клуб „Дигитален свят” –3 
Виж повече