Във връзка с изпълнение на проект “Равен достъп до училищно образование в условията на кризи”,  допълнителните обучения по дейност 5  се осъществяват и в присъствена форма на обучение. В ОУ “Васил Левски” ,гр. Златоград бяха сформирани 11 групи включващи общо 20 ученика. Дейността се изпълняваше 
Виж повече
Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.) Проведени са обучения на шест групи родители на ученици от І клас на тема „Работа с електронни платформи“
Виж повече
       Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда. Проведени са обучения на осем групи ученици от І клас на тема „Работа с дигитално устройство и електронни платформи“  
Виж повече
               Дейност 1: Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи; Предоставени са 27 ученически лаптопа и 12 лаптопа за учители, които се използват при преминаване в ОРЕС, а 
Виж повече
 Бенефициент – Министерство на образованието и науката ОБЩА СТОЙНОСТ: 109 562 541,93 лв. Проектът се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, по линия на Инструмента за подкрепа на преодоляването 
Виж повече