Стартиране на дейностите по проект “Твоят час” за 2017-2018 учебна година

В ОУ „Васил Левски” за втора поредна година стартираха дейностите по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Сформирани са девет групи за извънкласни дейности, от които три са за преодоляване на обучителни затруднения и шест групи за занимания по интереси.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *