Публична изява на “Дигитален свят”

В продължение на няколко часа учениците от група „Дигитален свят“ по  Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, работиха по изготвяне на презентация „Красиви места в България“. Използвайки възможностите на Google Slides    за представяне на идеи пред аудитория по интересен, разбираем и въздействащ начин на 21.04.2022г учениците от групата  показаха своите презентации.

Comments are closed.