Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

 Бенефициент – Министерство на образованието и науката
ОБЩА СТОЙНОСТ: 109 562 541,93 лв.
Проектът се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, по линия на Инструмента за подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката (REACT-EU)

 

Основна цел: Да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Във връзка с изпълнение на дейностите по проекта  ОУ “Васил Левски”, гр. Златоград  участва в:

Дейност 1Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи;

Предоставени са 27 ученически лаптопа и 12 лаптопа за учители, които се използват при преминаване в ОРЕС, а през останалото време в училище при необходимост

Дейност 2: Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.

Проведени са обучения на осем групи ученици от І клас на тема „Работа с дигитално устройство и електронни платформи“

Дейност 4: Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.)

Проведени са обучения на шест групи родители на ученици от І клас на тема „Работа с електронни платформи“

 

Предишна

Следваща

Comments are closed.