ОТКРИВАНЕ НА ИЗВЪНКЛАСНАТА ДЕЙНОСТ ПО ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“ – „ВИРТУАЛНИ ПЪТЕШЕСТВИЯ“

 На 05.11.2016г. в залата на Севриева къща  стартира  дейността на групата за извънкласни дейности „Виртуални пътешествия 1 и 2“, която е част от  Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза1, финансиран по Оперативна програма „Наука  и образование за интелигентен растеж“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Ръководителите Минка Пехливанова, Събка Кильова – Кирчева и малките виртуални пътешественици превърнаха първото си събиране във вълнуващ празник. На него присъстваха и родители. По стар български обичай момичета в народни носии плиснаха вода и посрещаха гостите и съучениците си с погача, украсена с картата на България. След като изгледаха видео с легенда за българската земя в провокиран от ръководителите разговор учениците споделиха своите очаквания за дейностите „Виртуални пътешествия“. От своя страна ръководителите представиха целите на дейността и обсъдиха тематичната програма. Четвъртокласниците бяха въодушевени от възможността за публични изяви чрез клуба. Техните родители изразиха готовност някои от дейностите да се проведат под тяхно ръководство. Обсъдиха се тематичните области и се разпределиха лекторите в съответствие с техните професионални знания и умения.

Ръководителите обсъдиха с учениците правилата за безопасност в интернет и демонстрираха как се търси информация чрез търсачката Google.

Занятието завърши с групова работа. Присъстващите обсъждаха в четири смесени групи (с родители и ученици) варианти на емблеми на двата клуба.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *