Клуб “Словесно- изпълнителско и театрално майсторство”

На 01.04.2017г./ 15.30ч. се проведе час под ръководство на родител.Часът е проведен  с  групата за извънкласни дейности „Словесно –изпълнителско майсторство и театрално изкуство“, която е част от  Проект BG05M2OP001-2.004-0004  „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза1, финансиран по Оперативна програма „Наука  и образование за интелигентен растеж“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Г-жа Нина Шехова запозна учениците  с живота и  творчеството на Дора Габе чрез презентация. С интерес разгледаха книгата предоставена от родителя, посветена на поетесата. Рецитираха стихове от най-известните стихотворения на Дора Габе.

Гости на урока бяха г-жа Мариета Дюлгерова и г-н Велин Хаджиев- представители на съвета за обществен мониторинг „Твоят час”.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *