Клуб „Моят по-добър свят“

Третокласниците от  клуб „Моят по-добър свят“ по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ , финансиран по ОП ” Наука и образование за интелигентен растеж” 2014- 2020 г. с ръководител Лозана Вълчева изработиха интересни аквариуми с анимирани морски обитатели, работейки  по темата „Изкуството-вдъхновение, фантазия и красота“. Споменът за морето вдъхновява, дарява топлина в студените зимни дни и успява да върне лятото през януари

Comments are closed.