Завършване 1-4 клас 2017година

На 08.06.2017г./ 17.30ч. бе раздаването на свидетелства и бележници по-случай завършването на учениците от 1-4 клас.Съвместно с това бе и публичната изява на групата за извънкласни дейности „Словесно –изпълнтелско майсторство и театрално изкуство“, която е част от Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза1, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Групата представи сценката „Дядо и ряпа”-съвременен вариант. Гости на мероприятието бяха родители, представители на Обществения съвет на училището, представители на съвета „Твоят час”, зам.кмета на Община Златоград и общински съветници.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *